Ekonomiczny przewiert hdd

Najnowocześniejszą technologią, za pomocą której układa się rurociągi w sposób bezinwazyjny i bezwykopowy jest przewiert sterowany umożliwiający układanie stosunkowo długich linii przesyłowych i o znacznych średnicach. Metoda ta wymaga zastosowania wysoce specjalistycznego sprzętu i jest oparta na radiolokacji.

Szybkie i bezinwazyjne układanie linii przesyłowych

przewierty horyzontalneNowoczesneprzewierty horyzontalne dają możliwość wprowadzenia do gruntu rurociągów oraz okablowania w sposób nie naruszający istniejącej na powierzchni infrastruktury w postaci terenów zielonych, dróg,torowisk, cieków wodnych, ogrodzeń i innych. Bardzo sprawnie można ułożyć linie energetyczne, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne bez konieczności wykonywania wykopów. Prace przebiegają w trzech podstawowych etapach i rozpoczynają się od wykonania wiercenia pilotażowego. Polega on na wprowadzeniu do gruntu obrotowych żerdzi zakończonych głowicą wiercącą sterowaną przez operatora za pomocą sondy działającej na zasadzie radiolokacji magnetycznej lu elektromagnetycznej. Elementem pozwalającym na utrzymanie właściwej trajektorii jest płytka sterownicza. Przewiert pilotażowy przebiega parabolicznie i wyznacza drogę do prac koniecznych do wykonania w drugim etapie. Jestto rozwiercanie przewiertu pilotażowego za pomocą rozwiertaków o odpowiedniej średnicy. Osiągnięcie właściwych parametrów w niektórych przypadkach może być procesem wieloetapowym. Podczas wszystkich prac wiertniczych podawana jest płuczka bentonitowa, która chłodzi głowicę, zmniejsza tarcie, usuwa rozwiercony grunt oraz wzmacnia ściany przewiertu.

Wprowadzanie rurociągów do gruntu odbywa się podczas ostatniego rozwiercania. Rury zostają podczepione do rozwiertaka za pośrednictwem krętlika zapobiegającego obracaniu się rur. Firmy świadczące usługi przewiertu horyzontalnego przeprowadzają wycenę głównie na podstawie średnicy i długości budowanej linii.