Praktyczne zastosowanie teorii ustalania celów

Praktyczne zastosowanie teorii ustalania celów pozwala na uzyskanie profitów, będących następstwem uczestnictwa pracowników w procesie ustalania celów.

Aplikacje mobilne ułatwiają ustalanie celów

Jednak powodujeto konieczność dostosowania się organizacji i jej sytemu zarządzania. W życiu codziennym występuje różnorodność i współzależność zadań i celów, które pracownikom stawia przedsiębiorstwo, dlatego też potrzebne jest urozmaicenie stopnia i zakresu uczestnictwa pracownika w procesie ich ustalania. Wymagana w teorii ustalania celów reguła uzależniania wysokości i jakości uzyskiwanych nagród od poziomu skomplikowania zadań jak i stopnia realizacji celów pociąga za sobą konieczność inicjacji technik oraz procedur, które umożliwią obiektywną ocenę wyników pracy uzyskanych przez personel. Na przykład za mniej skomplikowane zadanie pracownik może dostać 100 złotych premii, zaś za bardziej skomplikowane nawet najnowszej generacji telefon, do którego będzie mógł wgrywać najnowsze aplikacje mobilne.

aplikacje mobilneNależy przy tym pamiętać, że każdy pracownik posiada indywidualne cechy charakteru, jak również o różnorodności zadań i celów przeznaczonych do wykonania przez danego pracownika. Dlatego w każdej organizacji powinien być wprowadzony taki system motywacyjny, który będzie uwzględniał zarówno indywidualne potrzeby każdego pracownika, jak również różnorodność i skomplikowanie zadań i celów do osiągnięcia. Omawiana teoria porusza również problem informacji zwrotnej. Locke twierdzi, iż jest ona fundamentalną częścią prawidłowo zbudowanego i sprawnego systemu motywacyjnego. Żeby ta informacja spełniła swoją rolę modyfikującą system, musi być odpowiednio szybko przekazana. Powodujeto konieczność stworzenia i wprowadzenia obiektywnego systemu bieżącego monitorowania aktywności pracownika oraz ich obiektywnej oceny pod względem powierzonych zadań i postawionych celów. Wyniki, które otrzymają osoby odpowiedzialne za ocenę aktywności pracownika, powinny zostać przekazane badanemu, aby oni również mogli ocenić swoją aktywność. Przeprowadzone badania pokazują, że informacja zwrotna jest szczególnie ważna dla osób motywowanych głównie przez potrzebę osiągnięć. Taką grupę stanowi głównie kadra kierownicza.