You are currently viewing Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Warszawie

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Warszawie

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w Warszawie ze względu na charakter działalności oraz miejsce są bardzo ważnym aspektem z racji posiadania wielu uprawnień oraz obowiązków których podmiot zobowiązany jest przestrzegać.

tłumaczenia przysiegłeTłumacz przysięgły w stolicy przede wszystkim uprawniony jest do takich czynności jak sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka polskiego na język obcy oraz odwrotnie w tym również do sprawdzania oraz poświadczania tłumaczeń przygotowanych przez inne osoby. Do uprawnień zaliczamy też sporządzanie oraz poświadczanie odpisów z pism oraz dokumentów sporządzonych w języku obcym,sprawdzanie odpisów oraz poświadczanie pism w języku obcym sporządzonych przez inne osoby.
Natomiast do obowiązków osoby wykonującej zawód tłumacza przysięgłego należą takie elementy jak wykonywanie powierzonych zadań z wyjątkową starannością ,zachowanie w tajemnicy wszystkich faktów oraz okoliczności z którymi się zapoznał w trakcie tłumaczenia, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zachowanie bezstronności.
Kolejnym z obowiązków tłumacza przysięgłego jest prowadzenie repertorium w którym zapisuje szczegółowe informacje na temat tłumaczonych dokumentów i zleceń. Repetytorium zawiera informacje o dacie przyjęcia zlecenia oraz zdania przetłumaczonego dokumentu lub innego tekstu, opisuje tłumaczony dokument wskazując nazwę ,datę oraz oznaczenie dokumentu. Wskazuje również rodzaj wykonywanej czynności ,język tłumaczenia oraz liczbę przetłumaczonych stron i kopii. Poświadczenia tłumaczeń wymagają pieczęci przysięgłego która zawiera w otoku imię oraz nazwisko tłumaczącego. Tłumacz przysięgły ma obowiązek złożenia wzoru pieczęci i swojego podpisu Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie.

Wynagrodzenie za korzystanie z usług tłumacza przysięgłego ustala umowa zawarta pomiędzy tłumaczem przysięgłym a zleceniodawcą. Z racji, iż Warszawa jest stolicą Polski, i właśnie w Warszawie mają siedzibę wszystkie ministerstwa, a także główne oddziały firm,to praca tłumacza przysięgłego się nigdy nie kończy.